█ OVERVIEW
Library "DateNow"
TODO: Provide today's date based on UNIX time

█ INSPIRATIONS
  • Use pinescript v4 functions such as year(), month() and dayofmonth().
  • Use pinescript v5 function such as switch.
  • Export as string variables.
  • Not using any match function such as math.floor.

█ CREDITS
RicardoSantos

█ KNOWN ISSUES
  • Date for Day display incorrectly by shortage 1 value especially Year equal to or before 1984
  • Timezone issue. Example : I using GMT+8 for my timezone, try using other GMT will not work. Al least, GMT+2 to GMT+13 is working. GMT-0 to GMT+1 is not working, although already attempt using UTC-10 to UTC-1.


dateNow()
  : DateNow
  Parameters:
    : : _timezone
  Returns: : YYYY, YY, M, MM, MMM, DD

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.