loxx

cnd

loxx Cập nhật   
Library "cnd"
Cumulative Normal Distribution

CND1(x)
  Returns the Cumulative Normal Distribution (CND) using the Hart (1968) method. (preferred method, 14-18 decimal accuracy)
  Parameters:
    x: float,
  Returns: float.

CND2(x)
  Returns the Cumulative Normal Distribution (CND) using the Abromowitz and Stegun (1974) Polynomial Approximation.
  Parameters:
    x: float,
  Returns: float.

CND3(x)
  Returns the Cumulative Normal Distribution (CND) using Newton-Cotes method, Boole’s rule
  Parameters:
    x: float,
  Returns: float.
Phát hành các Ghi chú:
v2

Added:
CND4(Z)
  Returns the standard normal cumulative distribution function. The distribution has a mean of 0 (zero) and a standard deviation of one. Use this function in place of a table of standard normal curve areas.
  Parameters:
    Z: float, The value for which you want the distribution.
  Returns: float, standard normal cumulative distribution function

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.