cacaprut

Candles Themes

Good morning,
Here is my first script as a pinecoder.
So I present to you my indicator: the “Candles Theme”.
Instead of searching for a long time in the chart settings to change the style of the chart, you can use this indicator which offers:
- 8 default themes.
- The ability to create a custom theme.

Themes :
- Pink - Blue : Dark and Light
- Classic : Dark and Light
- Blue - Orange Classic : Dark and Light
- Dark Monochrome : Only Dark
- Light Monochrome : Only Light
- Blue - Orange 2 : Light and Dark
- Pastel 1 : Light and Dark
- Pastel 2 : Only Light

Being a trader and PineScript developer, I often create scripts according to my needs like this, but this is the first time I have published it.

If you have any questions or suggestions for improvement, please let me know in the comments.

End
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?