gu5tavo71

Mix1 : Ema Cross + Trend Channel [Gu5] - Backtest

gu5tavo71 Cập nhật   
Backtest of the indicator "Mix1: Ema Cross + Trend Channel "

Trend indicator, by the crossing of moving averages

SMA200 with a channel as a filter confirms the trend.
The crossing of two moving averages, give alert only in trend.
Phát hành các Ghi chú:
fIX bUG
Phát hành các Ghi chú:
Fix Bug
Phát hành các Ghi chú:
Fix Bug. Clean code.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?