UnknownUnicorn42371060

Divergence Finder [Multigrain]

█ OVERVIEW

This indicator is a divergence finder, designed to be overlayed on top of any oscillator. By utilizing an Exponential Moving Average, rather than built-in pivot functions, this allows for insignificant pivots of the oscillator to be filtered out. Additionally, by sampling more than just the previous oscillator pivot, this allows for divergences to be found that would otherwise be overlooked through other methods.

█ CONCEPTS

Interim Price Threshold
A new metric used when determining valid divergences is the Interim Price Threshold (IPT​). The IPT​ is the maximum percent delta the price is allowed to "poke-through" the divergent line at any given time.

Interim Oscillator Threshold
Similar to the Interim Price Threshold, the Interim Oscillator Threshold (IOT​) is the maximum percent delta the oscillator is allowed to "poke-through" the divergent line at any given time.

Dynamic Midline
Commonly a static midline is utilized when determining whether a divergence may be bullish or bearish. By utilizing the built-in percentile nearest rank function, the midline is automatically and dynamically determined based on the previous 250 bars. As a result certain divergences which may otherwise be overlooked will be discovered.

█ SETTINGS

  • Oscillator Source: The oscillator in which you want find divergences from. Default to a MACD oscillator when unchanged.
  • Price Source: The price source in which you want to find divergences from.
  • Moving Average Length: The length of the exponential moving average used when determining the pivot points of the selected oscillator.

█ USAGES

Divergence in technical analysis can indicate a significant bullish or bearish price move. A bullish divergence occurs when an asset's price makes a new low while an indicator begins to rise. A bearish divergence occurs when the price makes a new high but the indicator under consideration makes a lower high.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?