hanabil

Double EMA WIth Pullback Buy Sell Signal - Smarter Algo

Built with love "Double EMA With Pullback Buy Sell Signal "

This indiator will help you to find a Double EMA Pullback Signal

You can combine with your own strategy, or use this purely

DISCLAIMER :
Measure the risk first before use it in real market
Backtest The Strategy was very important, so you know the probability

Fundamentally Logical :
Pullback (Some Previous candle is Red for Bull Pullback vice versa)
the Entry candle must be a Candlestick Pattern

Features :
1. Double EMA
2. Pullback Signal

How to use it :
1. Adjust the Pullback Backstep
2. Adjust the EMA Period
3. Adjust the Style to your preferences

Regards,
Hanabil

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?