valpatrad

Extension %

valpatrad Cập nhật   
This is a tracking tool to measure two different kinds of distances:
- Gaps, from the open/close or the high/low value to the nearest open/close or high/low value.
- Price extensions of one or two candles from a preferred starting point (open, high, low or close) to a final point (open, high, low or close). The two-candles mode includes an optional rectangle to help you visualize the first and the last point of the measurement.

The script will plot a label with a percentage when the extension reaches the value you set. Unless you choose to track the one-candle price extension, the label will always be displayed on the high/low value of the second candle.
Phát hành các Ghi chú:
Update:

1) On intraday charts, now you can choose to view labels/boxes within a specific time range only.

2) Cleaned, simplified and improved the overall appearance of the code.
Phát hành các Ghi chú:
Update:

1) In the "Price" section, you can now set the number of candles to count and the maximum number of candles to be framed by boxes.

2) Cleaned the code.
Phát hành các Ghi chú:
(I'm sorry, there was an error with the publication of the chart)
Phát hành các Ghi chú:
UPDATE:

Now you can choose to measure the extension in percentage, price, or ticks. On any financial instrument, the script will reproduce the same value as the one calculated by TradingView's Price Range.
Phát hành các Ghi chú:
UPDATE:

1) You now have the flexibility to display extensions in a single direction of your choice.

2) To visually represent the direction of the extension, two distinct colors are at your disposal.
Phát hành các Ghi chú:
UPDATE

Added the option to view the extension on daily charts on earnings days only, in order to study the historical performance of stock titles.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?