tormunddookie

Time of Day and Day of Week Buying and Selling Strategy

tormunddookie Cập nhật   
This strategy allows you to back test longing or shorting or do nothing during time increments of 30 minutes for various days of the week. For example if you want to see if every Saturday if Bitcoin dropped in value from 1600-7000 UTC, this script will allow you to test that.

Make sure you are in the 30 minute time frame while viewing the performance and trade history.
Phát hành các Ghi chú:
Updated for default starting date moved to Jan 1 2021.

This strategy allows you to back test longing or shorting or do nothing during time increments of 30 minutes for various days of the week. For example if you want to see if every Monday if Bitcoin dropped in value from 0200-0300 UTC , this script will allow you to test that.

Make sure you are in the 30 minute time frame while viewing the performance and trade history.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?