kurtsmock

Dead Simple Heikin Ashi Candles (HA Candles)

kurtsmock Cập nhật   
Are you looking for a dead simple calculation of the Heikin Ashi candles as they are calculated in tradingview? Here it is!

I was looking through the library and I saw that many have come up with a lot of awesome scripts using heikin ashi candles. But, I can't find anywhere that had the straightforward simple version of how Tradingview calculates them. This was a problem for me because I realized after punching the formula in that TradingView doesn't calculate HA candles in the original way.

You might say they don't calculate them the "right" but, spoiler alert, there is no right in trading. You can only be rational or irrational as you make money or lose money.

This is useful to me for building out some portions of an algo that are not going to be compatible with the built-in function. It happens. So, if you were looking for it too, hopefully it saves you some time.

For reference the original calc of HA candles is:
o = (prev_HA_open + prev_HA_close) / 2
h = math.max(high, ha_open, ha_close)
l = math.min(low, ha_open, ha_close)
c = ohlc4 

Trade Well.
Phát hành các Ghi chú:
Added Color modification capability by request.
Phát hành các Ghi chú:
AAAAAnnnddd there was a typo in the code. 🤦

Before I die I hope that just once I can publish something that doesn't immediately require an update. lol

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?