elolo

Crypto Tripple RSI

elolo Cập nhật   
Gives an ability to compare 3 RSIs:
 • current altcoin + BTC (e.g. ADABTC) - green by default
 • current pair (e.g. ADAUSDT) - blue by default
 • BTC (e.g. BTCUSDT) - yellow by default

It helps to understand the cause of price change - whether BTC provokes price change or not. Also it shows performance of an altcoin - the bigger gaps between RSIs, the stronger (RSI of BTC is on the bottom)/ weaker (RSI of BTC is on the top) altcoin is.
Phát hành các Ghi chú:
Just moved `transp` argument (obsolete soon) into `color.new`
Phát hành các Ghi chú:
 • Add important levels (explanation link in the code)
 • Add alerts
 • Add markers, when X RSI crosses up or down BTC RSI
Phát hành các Ghi chú:
Some cryptocurrencies has no pair with BTC which caused errors. I have added ability to choose second and third source of RSIs (formerly BTC RSI and X_BTC RSI). Besides the third RSI is hidden by default because there is no way to dynamically set third source in settings. But now it is universal and you can use it not only with cryptocurrencies :)
Phát hành các Ghi chú:
 • New levels: 80 and 20
 • Additional lines: 75 and 25
 • Ability to change resolution of #2 and #3 RSI
 • Separate source and length for all RSIs
Phát hành các Ghi chú:
 • New RSI: "Additional current RSI" - to compare current RSI with different timeframe
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?