Library "ctnd"

Description:
Double precision algorithm to compute the cumulative trivariate normal distribution
found in A.Genz, Numerical computation of rectangular bivariate and trivariate normal
and t probabilities”, Statistics and Computing, 14, (3), 2004. The cumulative trivariate
normal is needed to price window barrier options, see G.F. Armstrong, Valuation formulae
or window barrier options”, Applied Mathematical Finance, 8, 2001.

References:
https://link.springer.com/article/10.1023/B%3ASTCO.0000035304.20635.31
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504860210124607
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.353.1954&rep=rep1&type=pdf
The Complete Guide to Option Pricing Formulas, 2nd ed. (Espen Gaarder Haug)

CTND(LIMIT1, LIMIT2, LIMIT3, SIGMA1, SIGMA2, SIGMA3)
  Returns the Cumulative Trivariate Normal Distribution
  Parameters:
    LIMIT1: float,
    LIMIT2: float,
    LIMIT3: float,
    SIGMA1: float,
    SIGMA2: float,
    SIGMA3: float,
  Returns: float.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.