TradeSharpe99

Tradesharpe Session Bias

This script is designed for traders who want help defining their session bias it is for people who trade in sessions which will most likely be 1 4h candle. The way I trade using Price action to get my daily bias, to either look for sells or buys or both I look at the previous daily candle close and previous 4hr candle close before analyzing the structure on the lower time frames to get my session bias of bullish/bearish. so this indicator compares the daily and 4hr candles to develop a bias for example
previous daily bullish + Previous 4hr Bullish = BULLISH BIAS
previous daily Bearish + Previous 4hr Bearish = BEARISH BIAS
if Daily bullish 4hr bearish = MIXED SESSION
if daily bearish 4hr bullish = MIXED SESSION

MIXED SESSION = Can argue both buys and sells
BEARISH SESSION = Best to look for Sells only based on my trading style
BULLISH SESSION = Best to look for Buys only based on my trading style
Phát hành các Ghi chú:
This script is designed for traders who want help defining their session bias it is for people who trade in sessions which will most likely be 1 4h candle. The way I trade using Price action to get my daily bias, to either look for sells or buys or both I look at the previous daily candle close and previous 4hr candle close before analyzing the structure on the lower time frames to get my session bias of bullish / bearish . so this indicator compares the daily and 4hr candles to develop a bias for example
previous daily bullish + Previous 4hr Bullish = BULLISH BIAS
previous daily Bearish + Previous 4hr Bearish = BEARISH BIAS
if Daily bullish 4hr bearish = MIXED SESSION
if daily bearish 4hr bullish = MIXED SESSION

MIXED SESSION = Can argue both buys and sells
BEARISH SESSION = Best to look for Sells only based on my trading style
BULLISH SESSION = Best to look for Buys only based on my trading style
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?