EzAlgo

Position Size Calculator (EzAlgo)

Upon adding the indicator to the chart, you will be prompted to place entry price lines, stop loss price line, and multiple take profit price lines by clicking at the desired price level on the chart.

Section Summaries

Table Settings: Allows users to select position and font size from drop-down menus. Displays current settings and potential profit/loss values.

Price Points: Users can set their Entry and select whether they want to include a DCA entry, Stop Loss price, Liquidation Buffer %, Take Profit levels and the amount of position to close at each level.

Risk Management: Users fill out their Account Size, set their Risk % (or fixed $ amount) for each Entry, set Manual Leverage, or allow the indicator to automatically choose the leverage based on the Stop Loss price distance from Entry and the Risk % per Entry.

User-Input Descriptions

DCA Price: The price at which users initiate their second, equally sized and leveraged position when using a Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy. Upon reaching the DCA Price, the Entry Price adjusts to the Avg Price, calculated as the midpoint between initial and DCA entries.

Liquidation Buffer: A pre-set percentage that determines how close to the Stop Loss a position can get before it's liquidated. This assists the Auto Leverage feature in optimizing the leverage amount according to risk tolerance.

Risk per Entry: The proportion of the account, in % or a fixed dollar amount, that users are willing to risk for each trading position. If DCA is checked, this will assume users are entering with half of the total position size per entry.

Automatic Leverage: Auto Leverage automatically determines the optimal leverage level for a trade based on the user's Stop Loss price distance from the Entry point and the user-defined risk percentage per Entry. It also considers a user-defined Liquidation Buffer, which is a preset percentage determining how close to the Stop Loss a position can get before it's liquidated. This tool allows traders to optimize their leverage amount according to their risk tolerance.

Max Leverage: The highest leverage level users are willing to use, even if the exchange permits higher. This limit applies when the Auto Leverage feature is enabled.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?