DuDu95

[D] Dudu 95 Strategy Template ver.1.1.

DuDu95 Cập nhật   
Hello Guys! Nice to meet you all!
This is my Second script after changing My Profile Name!
I updated my strategy template before - I added some filter conditions (EMA, ADX, DMI).
If there's something to update, I will update this script!
Thank you!

-----
I made this based on the open source strategies by jason5480, kevinmck100, myncrypto.
Thank you All!

### Filter
1. Can Choose whether to use filter.
2. Filters Based on ATR, EMA, ADX, and DMI are ready to use.

### StopLoss
1. Can Choose Stop Loss Type: Percent, ATR, Previous Low / High.
2. Can Chosse inputs of each Stop Loss Type.

### Take Profit
1. Can set Risk Reward Ratio for Take Profit.
- To simplify backtest, I erased all other options except RR Ratio.
- You can add Take Profit Logic by adding options in the code.
2. Can set Take Profit Quantity.

### Risk Manangement
1. Can choose whether to use Risk Manangement Logic.
- This controls the Quantity of the Entry.
- e.g. If you want to take 3% risk per trade and stop loss price is 6% below the long entry price,
then 50% of your equity will be used for trade.
2. Can choose How much risk you would take per trade.


### Plot
1. Added Labels to check the data of entry / exit positions.
2. Changed and Added color different from the original one. (green: #02732A, red: #D92332, yellow: #F2E313)
Phát hành các Ghi chú:
1. Added Super Trend Filter (+Plot)
2. Changed the location of "DMI Filter On?" next to "ADX Filter On?" because these two filters share the value of ADX Length.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?