chartsniping

Position Size Calc. (Minimalist)

chartsniping Cập nhật   
This is a simplified position size calculator in the form of a table.

The reason I published this script is because all other position size calculator scripts try to provide way too much when it should be much simpler, position in strange areas of the chart and leave unwanted chart pollution.

This is a bare-bones functional table that takes your risk level, entry, stop and take profit as inputs, and calculates your loss, profit and required position size for your chosen risk level as a result.

Inspired by a table type position size calculator made by DojiEmoji design/color-wise. Functionally different however.

I hope you find this script useful and include it on your trading journey.
Phát hành các Ghi chú:
Added Lot Size Calculator Functionality.

Now users can select their account currency denomination and calculate their relevant lot size for Forex trading pairs irrespective of whether or not the pair is denominated by their account currency or not.

This feature is in beta and improvements may be made.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a bug where for certain pairs the exchange rate could not be fetched.
Removed 'CNH' account denomination currency temporarily as exchange rates for USDCNH pairs cannot be fetched.
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a calculation error for lot size calculations
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a bug where certain pairs did not function for providing lot sizes
Fixed a bug where the incorrect lot size was returned for pairs not in the specified account currency.
Phát hành các Ghi chú:
fixed a bug where lot size was arbitrarily adjusted using the ticker exchange rate
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a bug where for some pairs the calculator would not appear, given it wouldn't initially ignore the invalid symbol before the manual check.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?