Trendoscope

Aligned Moving Average Filter

Trendoscope Wizard Cập nhật   
This is another adoption of Aligned Moving Average index study published earlier:


Instead of summing up the aligned moving average strength, here we are checking the max and min values from X bars. If maxValue is above threshold, we show bullish bias by coloring candles lime. Similarly if minValue is below threshold we show bearish bias by coloring candles orange. If the max and min signals are mixed - showing both bullish and bearish or showing neither bullish or bearish, then we do not have any bias and candles are colored in silver.

Parameter descriptions are as below:

Moving Average Type : Select moving average type to calculate moving average alignment index
LookbakPeriod : Periods to calculate min and max values
Threshold : Percentage less/more than min/max values of alignment index. At present, max value of alignment index is 36. Hence, 25 threshold will consider max ma alignment index above 27 as bullish and min alignment index below 9 as bearish
Filter type : allows you to use only bullish or bearish filter.
If bullish type is selected, then candle colors are based only on the maxValue of moving average alignment. Candle color will be lime if above threshold and silver otherwise.
If bearish type is selected, then candle colors are based only on the minValue of moving average alignment. Candle color will be orange if below threshold and silver otherwise.
Phát hành các Ghi chú:
Add extreme conditions where maxValue is less than minThreshold and minValue is more than maxThreshold. candles will be colored in Green and Red instead of lime and orange in such scenearios.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?