TMM-Alex_Mickey

EntryPrice Gain&Loss Indicator

TMM-Alex_Mickey Cập nhật   
This indicator takes (1) an entry price or average position price and (2) position size (denominator) to calculate current gain or loss and returns those as well as the position change in percent. It will also draw into the Chart and show relevant data in a table.

It is mainly supposed to help tracking an (average) spot position easily.

It is recommended to switch it to invisible when switching to other charts.
You can also use several instances of the indicator to track your positions in different assets.


Features:
- table position and text size can be adjusted
- colors can be changed
(recommending 25% opacity for plot backgrounds)
- several instances possible
(recommended to tuen indicator invisible when switching to other charts or analyzing

Version 1.0
Phát hành các Ghi chú:
updated indicator with correct code
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?