Alireza_yarian

Fibodex Trap

Fibodex Trap indicator

this indicator designed by the Fibodex team
you will receive dump and bump singles buy using this indicator
also, you will receive buy and sell signals
indeed by using our indicator you won't need many technical analyses
The accuracy of the indicator with the correct settings is estimated to be more than 70%
also, we are trying to improve it to make it more accurate
notice that this indicator should be used as a secondary tool
By using this indicator, you also accept the risk of using it.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


اندیکاتور تله توسط مجموعه فیبودکس ایده پردازی و کد نویسی شده است.
شما با این اندیکاتور قادر خواهید بود تا سیگنال های پامپ و دامپ و همچنین خرید و فروش را دریافت نمایید.
دقت اندیکاتور با تنظیمات صحیح بیش از 70 درصد تخمین زده شده است که مجموعه فیبودکس در جهت بهبود و افزایش دقت آن تلاش خواهد کرد.
به یاد داشته باشید که از این اندیکاتور به عنوان کمکی و دریافت تاییده کمک بگیرید .

شما با استفاده از این اندیکاتور ریسک استفاده از آن را هم می پذیرید

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?