spiritualhealer117

Return Abnormality Score [SpiritualHealer117]

The Return Abnormality Score indicator is designed to help traders identify potential reversals in price by detecting abnormal daily returns beyond a certain significance level. The indicator uses a normal cumulative distribution function to calculate the probability of the daily return and flags it when it exceeds the specified significance level.

Traders can use this indicator by monitoring the abnormality score. If the daily return is negative, the probability is multiplied by a negative number. Therefore, if the abnormality score goes above the positive threshold, it suggests that the price is oversold, while if it goes below the negative threshold, it indicates that the price is overbought. It can also be helpful for spotting bear or bull traps due to their irregular behavior.

Depending on the trader's preference, the indicator can be smoothed or unsmoothed.

This indicator should be paired with other technical analysis tools like SSL Hybrid for trend confirmation, and proper risk management strategies.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?