fluxchart

Breaker Blocks Screener | Flux Charts

fluxchart Cập nhật   
💎 GENERAL OVERVIEW
Introducing our new Breaker Blocks Screener! This screener can provide information about the latest breaker blocks in up to 5 tickers. You can also customize the algorithm that finds the breaker blocks and the styling of the screener.


Features of the new Breaker Blocks Screener :
  1. Find Latest Breaker Blocks Accross 5 Tickers
  2. Latest Status, Restests & Volume
  3. Customizable Algoritm / Styling

📌 HOW DOES IT WORK ?
Breaker blocks form when an order block fails, or "breaks". It is often associated with market going in the opposite direction of the broken order block, and they can be spotted by following order blocks and finding the point they get broken, ie. price goes below a bullish order block.
The volume of a breaker block is simply the total volume of the bar that the original order block is broken. Often the higher the breaking bar's volume, the stronger the breaker block is.

This screener then finds breaker blocks accross 5 different tickers, and shows the latest information about them.


Status ->
  1. Far -> The current price is far away from the breaker block.
  2. Approaching ⬆️/⬇️ -> The current price is approaching the breaker block, and the direction it's approaching from.
  3. Inside -> The price is currently inside the breaker block.

Retests -> Retest means the price to invalidate the breaker block, but failed to do so. Here you can see how many times the price retested the breaker block.

For the volume, check the top of the "How Does It Work" section.

🚩UNIQUENESS
This screener can detect latest breaker blocks and give information about them for up to 5 tickers. This saves the user time by showing them all in a dashboard at the same time. The screener shows the number of the retests of the breaker block as an unique trait. Another unique ability of the screener is that it shows the latest valid breaker block's volume in the dashboard.


⚙️SETTINGS
1. Tickers
You can set up to 5 tickers for the screener to scan breaker blocks here. You can also enable / disable them and set their individual timeframes.

2. General Configuration
Zone Invalidations -> Select between Wick & Close price for Order & Breaker Block Invalidation.

Swing Length -> Swing length is used when finding order block formations. Smaller values will result in finding smaller order blocks.
Phát hành các Ghi chú:
Changed default settings for better compatibility across different chart themes.
Phát hành các Ghi chú:
Added addition display settings.

Get Access to Flux Charts indicators: www.fluxcharts.com/?via=tv

Free trade signals for stocks, crypto, forex, and futures: discord.gg/fluxcharts
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?