inno14

Fib Time Zone with Alert

* Fib Time Zone with Alert will draw a series of vertical lines on chart. They are spaced at the Fibonacci intervals of 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 and 89. Trader defined the zero line and the 1 line, then Fib Time Zone with Alert auto draw the rest and display alert when price touch the line.
* Alert condition available in the Create Alert dialog box with title "Fib Time Zone Alert".
* Line 0 was defined by Date, Month, Year, Hour, Minute (use Exchange Timezone).
* Line 1 was defined by number of bars between Line 0 and Line 1.
* Line 2,3,5,8,13,21,34,55 and 89 auto draw.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?