LunaOwl

[LunaOwl] 強度指數 (Num-Day Strength Index, NDSI)

The Num-Day Strength Index was published by Mr.George Angel. low percentage represent bear, high percentage represent bull, and the 50 level is a watershed. In fact, you should adjust the length according to the market, timeframe and trading day. the default is 100 universal.

原本Num-Day Strength Index是指N日內的強度指數,由喬治安傑爾先生提出,可以衡量市場強度,根據50水平線區分多空,事實上,您應該根據自己所在的市場、時框以及每週交易日調整參數。預設值是100。

--------------------------*

Formula - 公式

NDSI =
( last close - lowest since period x ) * 100 /
( highest since period x - lowest since period )

--------------------------*

Indicator Style - 指標樣式

Take a simple and bright style at a glance.
簡潔的風格,一目了然。


--------------------------*

Market Example - 市場範例

1. TAIEX , Taiwan SE Weighted Index, 4 hour

2. EUR/USD , Forex Market, 1 hour

3. S&P 500 E-mini futures , 15 min
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?