jason5480

Signal Adapter

jason5480 Cập nhật   
This Signal Adapter script can compose a signal based on inputs from other simple (non-signal) indicators and can forwards it to the "Template Trailing Strategy".
It allows the user to combine up to eight external inputs and define the conditions that will trigger the start, end, cancel start and cancel end deals.
A signal will be composed from those user-defined conditions. The "indicator on indicator" feature is needed so you can forward the resulted signal to the "Template Trailing Strategy".
Thus you should be Plus or Premium user to get it's full potential. It is very convenient for those who want to create a strategy without coding their own signal indicator and for those
who want to fast prototype various ideas based on simple conditions.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added the 'barssince' option for cancelation conditions. This option can be used when you use limit, stop, or stop limit orders on the "Template Trailing Strategy" side and you want to cancel e.g. the limit entry if a number of bars have been passed and your order wasn't triggered.
  • Simple alerts on each condition so the users that do not have the "indicator on indicator" feature to connect the produced signal to the "Template Trailing Strategy" can also benefit from this script and get a notification based on their custom logic

P.S. I want to thank user @upslidedown who reminded me how useful this script had been in general. This persuaded me to publish it even if I had created it several months ago.

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?