dgmoon

Ultimate Moving Average Bands [CC+RedK] Mod [DM]

dgmoon Cập nhật   
Greetings colleagues
I share here the bands created by CC and RedK
I've added the second band with his multiplier.
Also, to the same band an amplifier was coded so that it has its individual sample length.
Some visual aspects were changed such as the color of the bands and the moving average, as well as its thickness to be softer visually.
The work is not finished I gave it a spin at the expense of raining some idea. 😉

Original Authors and References:
CheatCountry

RedKTrader
https://www.tradingview.com/u/RedKTrader/
Phát hành các Ghi chú:
Minor changes
Updated log
+ Info Adde log switch for log scale charts ;-)
Enjoy"
Phát hành các Ghi chú:
Minor changes:
comparaison with default values.
Phát hành các Ghi chú:
Minor Changes
Min length decrease 1 day, now is 9

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?