patmaba

MAD - Mean Absolute Deviation

purpose :implementation of MAD Mean Absolute Deviation in pinescript
implementation by : patmaba
type : measures of spread

Mean absolute deviation
The mean absolute deviation of a dataset is the average distance between each data point and the mean. It gives us an idea about the variability in a dataset.
Here's how to calculate the median absolute deviation.
Step 1: Calculate the mean.
Step 2: Calculate how far away each data point is from the mean using positive distances. These are called absolute deviations.
Step 3: Add those deviations together.
Step 4: Divide the sum by the number of data points.

Source of MAD:
www.khanacademy.org/...deviation-mad-review

Formula :

MAD = ( ∑ |xi−µ| ) / n


where
xi = the value of a data point
|xi − µ| = absolute deviation
​µ = mean
n = sample size
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?