BogdanCiocoiu

Bogdan Ciocoiu - Coordinator

BogdanCiocoiu Cập nhật   
Description
The Coordinator is an indicator developed on the back of the RSI algorithm, modified substantially to form a cloud. In addition, the Coordinator uses EMA/SMA to compare the location of the RSI cloud with the chosen moving averages (EMA vs SMA).

This indicator is helpful as it confirms when a trader should enter a position or exit based on the proximity of the RSI cloud to the relevant MA.

Uniqueness
The Coordinator provides unique benefits, including:
  • It shows the strength of the RSI in the shape of the RSI cloud, using two sets of dimensions (one more long term and one more short-term oriented).
  • It indicates the positioning of the RSI cloud in conjunction with the relevant moving averages to help traders remain in positions for longer.
  • It shows the RSI 14 (useful when spotting divergences aligned with the price action).

Open-source
The Coordinator uses the following open-source scripts:
Phát hành các Ghi chú:
This revision corrects a bug revealed by David, one of our members. The bug was related to the printing of circles/triangles.
Phát hành các Ghi chú:
Removed the individual RSI as the interface became too congested.
Phát hành các Ghi chú:
The default variables have been changed to support new joiners.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?