luminaryfi

Risk Metrics: beta 'β', correl 'ρxy', stdev 'σ', variance 'σ²'

luminaryfi Cập nhật   
Portfolio Risk Metrics (Part I):

beta 'β'


The beta coefficient can be interpreted as follows:

β =1 exactly as volatile as the market
β >1 more volatile than the market
β <1>0 less volatile than the market
β =0 uncorrelated to the market
β <0 negatively correlated to the market

excerpt from the Corporate Finance Institute


correlation coefficient 'ρxy'

The correlation coefficient is a value that indicates the strength of the relationship between variables.
The coefficient can take any values from -1 to 1. The interpretations of the values are:

-1: Perfect negative correlation. The variables tend to move in opposite directions
(i.e., when one variable increases, the other variable decreases).

0: No correlation. The variables do not have a relationship with each other.

1: Perfect positive correlation. The variables tend to move in the same direction
(i.e., when one variable increases, the other variable also increases).

excerpt from the Corporate Finance Institute

standard deviation 'σ'

68% of returns will fall within 1 standard deviation of the arithmetic mean
95% of returns will fall within 2 standard deviations of the arithmetic mean
99% of returns will fall within 3 standard deviations of the arithmetic mean

excerpt from Corporate Finance Institute

variance 'σ²'

In investing, variance is used to compare the relative performance of each asset in a portfolio.
Because the results can be difficult to analyze, standard deviation is often used instead of variance.
In either case, the goal for the investor is to improve asset allocation.

excerpt from Investopedia

Phát hành các Ghi chú:
Conversion from percentages to decimals for better plot/visualization consistency.
Added ρxy² (correlation squared).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?