ajithcpas

CPR (Central Pivot Range)

ajithcpas Cập nhật   
Central Pivot Range is a trend and volatility forecasting tool. It is calculated from previous session's (day, week, or month) high, low, close values. It works on the idea that every trading session must be the result of its previous trading session.

Pivot, top pivot and bottom pivot values form the CPR. If the CPR for each trading session is getting higher (and also the price is trading above it) then it denotes bullish bias and vice versa for bearish. And the width of the CPR (i.e., distance between top and bottom pivot) denotes the volatility of the session.

If the CPR width is narrow, we can expect a trending or volatile trading session. If it's wide, then we can expect a range bound or sideways trading session.

Support and Resistance levels can be used as a profit booking zone or to add/reduce position sizing.


In this Indicator you have the following:
1. CPR with traditional support and resistance levels (S1-S5 & R1-R5).
2. Developing CPR for next trading day, week, and month.
3. Customizable lookback period, line width.
4. Option to show/hide labels, prices, SR levels, developing CPR.
Phát hành các Ghi chú:
Fibonacci, Classic and Camarilla types have been added.
Phát hành các Ghi chú:
Dev cpr for higher timeframe fixed.
Phát hành các Ghi chú:
Background fill for CPR added.
Developing CPR lines moved to respective session time.
S1, R1 for Developing CPR added.
Phát hành các Ghi chú:
Dev CPR line fix for weekend and holidays.
Extend Dev CPR line by given number of days option added to fix Dev CPR line on holidays.
Phát hành các Ghi chú:
Updated NSE/BSE 2024 holidays.
Added missing SR midpoints (0.5, 3.5, 4.5).
Added support for half-yearly (6M) timeframe.
Phát hành các Ghi chú:
fix Dev CPR higher timeframe bug

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?