Thrax93

Relative Strength Index with fast and slow MAs

Thrax93 Cập nhật   
This is the typical Relative Strength Index indicator with two moving averages, one slow (length 50 by default) and one fast (length 20 by default). Additionally, there are four lines, which mark the oversold/overbought signals at different levels, there are two inner bands with values at the levels 40, and 60, and two outer bands at the levels 20, and 80. The presence of the fast and slow moving averages and their crossover/crossunder with the oversold/overbought levels or the RSI can provide more insightful and faster signals. The indicator has a slightly different colouring mechanism.

The views of the RSI indicator on the above the price chart in both dark and light modes:


Phát hành các Ghi chú:
Renaming the indicators names for exporting.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?