SignalyzeHQ

Ultimate Moving Averages (SMA & EMA)

SignalyzeHQ Cập nhật   
Welcome to the Ultimate Moving Average indicator.

Never again spend time looking for EMA / SMA indicators when you can have them all in this single indicator.

Options include :

Daily Chart: Classic Golden / Death Cross - 50/D and 200/D SMA
Daily Chart: 3-day Golden / Death Cross - 150/D and 600/D SMA
Daily Chart: 140/D SMA
Daily Chart: 700/D SMA
Daily Chart: 1458/D SMA
Daily Chart: Golden Ratio Multiplier

Any Chart: Scalping

9 SMA
10 SMA
20 SMA
21 SMA
30 SMA
34 SMA
50 SMA
80 SMA
100 SMA
200 SMA

8 EMA
10 EMA
13 EMA
20 EMA
21 EMA
26 EMA
30 EMA
34 EMA
50 EMA
55 EMA
80 EMA
89 EMA
100 EMA
200 EMA
Phát hành các Ghi chú:
Fixed overlay, applied a number of tweaks, and added a detailed description and annotations in the code.
Phát hành các Ghi chú:
Update tags

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?