shaklerner1

T.O/REG/Gauss Line

shaklerner1 Cập nhật   
Hi Dear Traders/Dealers!

I present you here 3 lines that I developed myself base on statistical issues.

+Reg. Line
+Gauss Line
+T.O Line

-Reg. Line based on linear regression of previous inputs to make an average value.
-Gauss Line based on Gaussian mean value, Standard Deviation and it uses previous inputs to make an average value.
-T.O Line based on Gaussian and RMA methods generate an average value.

Hopefully useful for you!
Best regards and happy trading
Shakib
Phát hành các Ghi chú:
UPDATE 25.0822
+SUPERTREND REGRESSION LINE added.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?