fabianomiu

Price alert multi symbols (Miu)

fabianomiu Cập nhật   
This indicator won't plot anything to the chart.

Please follow steps below to set your alarms based on multiple symbols' prices:

1) Add indicator to the chart
2) Go to settings
3) Check symbols you want to receive alerts (choose up to 8 different symbols)
4) Set price for each symbol
5) Once all is set go back to the chart and click on 3 dots to set alert in this indicator, rename your alert and confirm
6) You can remove indicator after alert is set and it'll keep working as expected

What does this indicator do?

This indicator will generate alerts based on following conditions:

- If price set is met for any symbol

Once condition is met it will send an alert with the following information:

- Symbol name (e.g: BTC, ETH, LTC)
- Price reached

This script requests current price for each symbol through request.security() built-in function. It also requests amount of digits (mintick) for each symbol to send alerts with correct value.

This script was developed to attend a demand from a comment in other published script.

Feel free to give feedbacks on comments section below.

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
Now you can set an interval to be added or deducted from symbol's price to trigger alerts.

Example:
- Symbol: Binance:BTCUSDT
- Price: 67.000
- Inverval: 500

With these settings you shall receive alerts for following prices:
67.000... 67.500... 68.000... 68.500... 69.000...
66.500... 66.000... 65.500... 65.000... 64.500... and so on

It's a nice update if you want to follow up price changes.

Enjoy!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?