zathura643

Color Changing Moving Average

zathura643 Cập nhật   

Hello everybody!

I'm not much of a coder but I do make indicators for myself for fun sometimes and found this one super cool. Hope it helps!


Basically it's a moving average that changes colors based on the trend. How does it do it, you may ask? Simply put, it checks and makes sure that the open and close price is above the moving average, then it checks and sees if the 50-period RSI (length adjustable) is above 50. If both conditions are met, the moving average turns green. Simple as that.

If the price is below the moving average and the RSI is below 50, the moving average turns red.

If the price is above the moving average but the RSI is below 50, the line is grey and I advise to simply waiting for the trend direction to be decided. Likewise, if the price is below the moving average, but the RSI is above 50, the line is also grey.


This is NOT a comprehensive system, and the changing color of the moving average does not indicate a buy or sell signal. It simply indicates that the price is trending. You should use your own entry and exit strategy, such as the MACD, Wave Trend, Schaff Trend Cycle, etc.

As well, I would recommend waiting for confirmation of a trend change when the color changes, since in a range price can cross multiple times before deciding on the right direction.

The slope of the moving average can help too, since in a range the moving average is typically flat.

I would recommend using a fixed risk to reward ratio, to limit emotions. But, this would also help with a trend-following strategy due to the trend filter functionality.


The length of the moving average is adjustable, as well as the RSI period- though I wouldn't recommend selecting an RSI lower than 30 because it will whipsaw more. Disabling the EMA option will give you an SMA that does the same thing as the EMA. You can also disable the RSI filter and simply have a moving average that changes color when the price is above/below- but that's pretty boring, huh?


Anyways, hope this helps, happy trading everybody :)
Phát hành các Ghi chú:
Fixed the offset function so it actually works
Phát hành các Ghi chú:
Made the colors brighter
Phát hành các Ghi chú:
Added alert condition
Phát hành các Ghi chú:
Added Alert for when the line turns grey (MA Buy = line is green, MA Sell = line is red, and MA Cancel Buy/Sell = the line has turned grey)
Phát hành các Ghi chú:
Changed demonstration ticker
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?