jason5480

biased_price_target

jason5480 Cập nhật   
Library "biased_price_target"
Collection of functions that can be used for the calculation of biased price targets like stop loss and
take profit from a reference price using several methods that are already provided by the "distance_ratio" library plus
the 'HHLL'. Methods supported are percentagewise (PERC), atr-based (ATR), fixed profit (PROF), tick-based (TICKS),
risk reward ratio (RR), and highest high/lowest low (HHLL)
Phát hành các Ghi chú:
v2
  • Add use case examples
  • Pump distance_ratio library version
Phát hành các Ghi chú:
v3
Fix highest high and lowest low use for margin that might result in na value when HHLL was not been used
Phát hành các Ghi chú:
v4
Added a more generic 'CUST' method that can embed the HHLL and even more user-defined price targets.

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.