gu5tavo71

Mix1 : Ema Cross + Trend Channel [Gu5]

gu5tavo71 Cập nhật   
Based on Trend Channel
Ema-crossover is added
Crossing alerts, only on trend


Basado en mi anterior indicador, Trend Channel
Se agrega Cruce de Medias Moviles (Ema-crossover)
Las alertas solo son en favor a la tendencia

El valor de SMA Range es arbitrario (No Backtesting). Cambia la amplitud de canal que determina cuando es rango (barras amarillas por estar muy cerca del SMA200, sin tendencia definida)

Range Multiplier adapta el indicador a distintos mercados
//Setting recommended for SMA Range
//BTCUSD = 100
//EURUSD = 1000
//SPX = 100
//ETHUSD = 10

Si te fue útil este indicador, puedes comprarme una cerveza ;)
Phát hành các Ghi chú:
Change alert indicators, by labels
Clean Code
Phát hành các Ghi chú:
Add alerts, and clean code
Phát hành các Ghi chú:
Fix Bug
Clean code
Phát hành các Ghi chú:
You can select EMA or SMA for the trend line
Added Stop Loss (%)
Added position type (Long, Short, Both)
The code was cleaned up, according to convention.
Updated to PineScript v5
license has changed
Phát hành các Ghi chú:
There are no changes to the user. I only clean code.
New design pattern.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?