tutormetatrader

VWAP + 2 Moving Averages + RSI + Buy and Sell

Indicator: VWAP + 2 Moving Averages + RSI + Buy and Sell

Buy and Sell Arrows (Great for use alone or in conjunction with other scripts on the chart)

This indicator displays BUY (BUY) and SELL (SELL) arrows on the chart based on a combination of moving averages, VWAP and RSI. Arrows are a visual way to identify trading opportunities and can be useful for traders who want to follow a strategy based on these conditions.

The indicator uses two moving averages (20 and 50 periods) to identify upward crosses (buy) and downward crosses (sell). In addition, it takes into account VWAP (Volume Weighted Average Price) and RSI (Relative Strength Index) as additional filters to confirm buy and sell signals.

This script is great for use both independently and in conjunction with other indicators and strategies. You can combine it with other indicators and customize it to your preferences to create a more comprehensive trading strategy.

Please remember that this indicator is provided for educational purposes only and does not constitute financial advice. It is always recommended to carry out a thorough analysis before making any trading decisions.

Give this indicator a try and enjoy clear visualization of buy and sell arrows on your chart. Happy trading!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?