Fontiramisu

Multi Type RSI [Misu]

This Indicator is based on RSI ( Relative Strength Index ) & multiple type of MA (Moving Average) to show different variations of RSI.

The relative strength index (RSI) is a momentum indicator used in technical analysis to evaluate overvalued or undervalued conditions in the price of that security.

█ Usages:
The purpose of this indicator is to obtain the RSI calculated with different MAs modes instead of the classic RMA.
The red and green zones indicate the oversold and overbought zones.
Buy or sell signals are marked by the green and red circles
We have 2 different signal modes: when the different size RSIs cross and when the fast RSI crosses the extreme bands.
Alerts are setup.

█ Parameters:
  • Lenght RSI: The lenght of the RSI. (14 by default)
  • RSI MA Type: The type of MA with which the rsi will be calculated. ("SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA")
  • Fast Lenght MA: The fast lenght smoothing MA.
  • Slow Lenght MA: The Slow lenght smoothing MA.
  • Lower Band: The lenght of the lower band. (25 by default)
  • Upper Band: The lenght of the upper band. (75 by default)
  • Signal Type: The mode with which buy and sell signals are triggered. ("Cross 2 Mas", "Cross Ma/Bands")

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?