Lanzhu0506

[LanZhu] - Bias With Divergence

Description

Bias is also known as deviation rate which is a technical index derived from the moving average principle. Its function is to measure the deviation degree between the stock price and the moving average line in the process of fluctuation.

Usage

Generally,

Moving averages of period 6,12,24 and 72 are used in the calculation. Of course, it is adjustable and result in different sensitivity of the deviation rate.

When the stock price is above the moving average, it is positive.
When the stock price is below the moving average, it is negative.
When the stock price is consistent with the moving average, it is zero.

Example,

1. During weak market, we may take when 6-day deviation rate cross both 5 and -5 level to indicate possible overbought and oversold respectively. Reversal or rebound might happen.
2. During strong market, we may take when 6-day deviation rate cross both 8 and -8 level to indicate possible overbought and oversold respectively. Reversal or rebound might happen.
3. When all the bias lines are moving upward and across 0 line, a strong bullish trend might formed and Vice Versa for strong bearish trend
4. Divergence also added to find possible bull or bear reversal on the default bias period which is configurable.Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?