ehsanha

Pump|Dump Ticker

ehsanha Cập nhật   
this is just a study to investigate the pumps and dumps that have been happened in a crypto market and it should not be used as an indicator. this is also my very first Pine Script that I've written and I am sure it is not perfect. actually I am curious to know when (I mean the exact time of the day) most pumps and dumps happen as a self investigation. the method that is used to define pumps and dumps is not good (and I know that) but I will modify it for better result in next version.

to use this study, you should define whether you want to display pumps or dumps or both and also you should define percent of change (threshold).
Phát hành các Ghi chú:
I've made a few minor changes to the script and updated it. now it is in Pine Script version 4.0 syntax and the diagram is in histogram format.

I am still in the process of developing a better solution to find pumps and dumps and even more important; when they are going to happen.

Thanks for your attention,
Phát hành các Ghi chú:
some minor code formatting corrections

© Ehsan Haghpanah (crumus.com)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?