Uptrick

Uptrick: RSI MA Buying/Selling signals

Indicator Purpose:
This indicator, titled "Uptrick: RSI MA Buying/Selling signals" or "UpRSIMA," aims to provide buying and selling signals based on the Moving Average (MA) of the Relative Strength Index (RSI).
It plots the RSI MA line and highlights whether the RSI MA value is above or below 50, indicating potential bullish or bearish signals, respectively.
RSI Calculation:
The script calculates the RSI using a user-defined length parameter (default is 14) and a specified source (typically the closing price).
It then computes the MA of the RSI using the Recursive Moving Average (RMA) function applied to the RSI values.
Color Representation:
The color of the RSI MA line is determined based on whether it's above or below the neutral level of 50.
If the RSI MA is above 50, indicating potential bullish signals, the color is set to green; otherwise, it's set to red for potential bearish signals.
Plotting:
The RSI MA line is plotted on the chart with the specified color based on its value relative to 50.
Additionally, a horizontal line is drawn at y = 50 to visually represent the neutral level.
Histogram bars are also added to visually represent the difference between the RSI MA and the neutral level, with green bars indicating bullish signals and red bars indicating bearish signals.
User Interface:
The indicator is designed to be used as an overlay on price charts, allowing traders to easily visualize potential buying and selling signals based on RSI MA crossovers and levels relative to 50.
Overall, the "Uptrick: RSI MA Buying/Selling signals" indicator offers traders insights into potential trend reversals or continuations based on the moving average of the Relative Strength Index, aiding them in making informed trading decisions.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?