loxx

PA-Adaptive, Stepped-MA of Composite RSI [Loxx]

loxx Cập nhật   
PA-Adaptive, Stepped-MA of Composite RSI is an RSI indicator using a different kind of RSI called Composite RSI. This indicator is Phase Accumulation Cycle Adaptive and uses a stepped moving average.

What is Composite RSI?
The name of the composite RSI might mislead a bit.

Composite RSI is not "compositing" RSIs but is a rather new way of calculating the RSI. Unlike the RSI that is a sort of a momentum indicators, composite RSI is more a trending indicator. It tends to filter out insignificant price changes and seems to be good in identifying the underlying trends.

What is the Phase Accumulation Cycle?
The phase accumulation method of computing the dominant cycle is perhaps the easiest to comprehend. In this technique, we measure the phase at each sample by taking the arctangent of the ratio of the quadrature component to the in-phase component. A delta phase is generated by taking the difference of the phase between successive samples. At each sample we can then look backwards, adding up the delta phases.When the sum of the delta phases reaches 360 degrees, we must have passed through one full cycle, on average.The process is repeated for each new sample.

The phase accumulation method of cycle measurement always uses one full cycle’s worth of historical data.This is both an advantage and a disadvantage.The advantage is the lag in obtaining the answer scales directly with the cycle period.That is, the measurement of a short cycle period has less lag than the measurement of a longer cycle period. However, the number of samples used in making the measurement means the averaging period is variable with cycle period. longer averaging reduces the noise level compared to the signal.Therefore, shorter cycle periods necessarily have a higher out- put signal-to-noise ratio.

Included
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Loxx's Special Phase Accumulation Cycle
Phát hành các Ghi chú:
Small input update.
Phát hành các Ghi chú:
Created depth input.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?