jason5480

Signal Composer

jason5480 Cập nhật   
This Signal Composer script can compose existing signals from other "Signal Indicators" into one and can forward it to the "Template Trailing Strategy".
It allows the user to combine the logic of two signals and define the conditions that will trigger the start, end, cancel start, and cancel end deals of the produced signal. A signal will be composed from those user-defined conditions.
For example, one signal indicator may have the main logic and the other the filter logic. If you want to combine more signals you may add two Signal Composer scripts and pipe the output of the first composer to the second one.
This is the "main building block" of creating a bit more complex strategies without writing any code.
The "indicator on indicator" feature is needed so you can forward the resulting signal to the "Template Trailing Strategy" so that you can set take profits, stop losses, custom alerts, and all other nifty features this framework provides.
Thus, you should be a Plus or Premium user to get its full potential. It is very convenient for those who want to create a strategy without coding their own signal indicator and for those who want to fast-prototype various ideas based on simple but composable conditions.
It can nicely be combined with the "Signal Adapter" which combines simple (non-signal) indicators and produces a signal. This is a recipe to build fast and backtest more complex strategy logic.
This approach has a fail-fast mentality! Keep, in mind that you can code a single signal indicator with your composed logic later on only if the idea turns out to be "good enough".
Phát hành các Ghi chú:
Refactor and update internal libraries

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?