Dicargo_Beam

Bollinger Band strategy with split, limit, stop

Dicargo_Beam Cập nhật   
Entering a short position after breaking the upper Bollinger Band, entering a long position when entering after breaking the lower Bollinger Band

Provides templates for how to display position average price, stop loss, and profit price using the plot function on the chart, and how to buy splits


After entering the position, if the price crosses the mid-band line, the stop loss is adjusted to the mid-band line.
Phát hành các Ghi chú:
snapshot update
Phát hành các Ghi chú:
stoploss code error resolving
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?