abainvest

Multi Timeframe Support and Resistance [ABA Invest]

About
Automatic level of support and resistance ( SnR ) in the chart. It helps users to decide where is the level of SnR and also optimize the level by changing the input base on their needs

Input:
Pivot - The number of bars left and right side of the pivot to choose how detailed the SnR level
Type - To draw the line on the candle wick endpoints or body
Timeframes option - you can choose to display other timeframes beside the current chart timeframe
Adaptive moving average - to help users identify breaks of the SnR level with the moving average line
Line length - length of the moving average line if you activate the adaptive moving average option

How to use:
Attach the indicator to the chart and then you will find the red and green lines. Red line work as resistance level and green line works as support level and also you can merge adjacent line levels into an area of SnR.
The Adaptive moving average (AMA) line function is to see the break of SnR level and prepare for the setup.

Buy setup: AMA line break resistance level, when the price retest the support (the previous break resistance) we can enter buy trade
Sell setup: AMA line break support level, when the price retest the resistance (the previous break support) we can enter sell trade

Note: Don’t blindly follow the AMA trend signal

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?