sosacur01

Position Sizing Calculator

sosacur01 Cập nhật   
This script calculates the position size base on the stop loss price, entry price, and the percent of equity willing to risk.

Formula:

(Asset Quantity) = (Amount Risk at Trade) / (Price Difference Between Entry Price and Stop Loss)

or

Position size = (% Equity at Risk) * (Equity) / (Entry Price - Stop Loss Price)
Phát hành các Ghi chú:
This Pine Script indicator serves as a practical Position Sizing Calculator, aiding traders in managing risk and determining appropriate position sizes. Key features include:

Equity Management: Traders can input their total equity, providing a foundational parameter for dynamic position sizing based on a percentage of the total equity at risk.

Percentage of Equity at Risk: Users can specify the percentage of their equity that they are willing to risk on a trade, allowing for precise control over risk exposure.

Stop Loss and Entry Price: The indicator accommodates the input of both stop loss and entry prices, facilitating comprehensive risk analysis.

Position Size Calculation: The formula for position size takes into account the total equity, percentage of equity at risk, and the absolute difference between entry and stop loss prices. This results in a calculated position size that aligns with the specified risk parameters.

Open Profit/Loss: The indicator calculates the open profit or loss based on the current close price relative to the entry price.

Table Display: A table is presented on the chart, summarizing critical information, including total equity, percentage of equity at risk, stop loss price, entry price, current price, position size, and open profit/loss.

This Position Sizing Calculator offers a straightforward yet powerful tool for traders to make informed decisions about position sizes, taking into account risk tolerance and specific trade parameters. It promotes disciplined risk management and enhances overall trading strategy effectiveness.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?