traderharikrishna

Waddah Attar Explosion V3 [NHK] -Bollinger - MACD

traderharikrishna Cập nhật   
Waddah Attar Explosion Version3 indicator to work in Forex and Crypto, This indicator oscillates above and below zero and the Bollinger band is plotted over the MACD Histogram to take quick decisions, Colors are changed for enhanced look. dead zone is plotted in a background area and option is provided to hide dead zone. One can easily detect sideways market movement using Bollinger band and volume. when volume is in between Bollinger band no trades are to be taken as volume is low and market moving in sideways
credits to: @shayankm and @LazyBear
Read the main description below...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

This is a port of a famous MT4 indicator. This indicator uses MACD /BB to track trend direction and strength. Author suggests using this indicator on 30mins.

Explanation from the indicator developer:

"Various components of the indicator are:

Dead Zone Line: Works as a filter for weak signals. Do not trade when the up or down histogram is in between Dead Zone.

Histograms:
- Pink histogram shows the current down trend.
- Blue histogram shows the current up trend.
- Sienna line / Bollinger Band shows the explosion in price up or down.

Signal for ENTER_BUY: All the following conditions must be met.
- Blue histogram is raising.
- Blue histogram above Explosion line.
- Explosion line raising.
- Both Blue histogram and Explosion line above DeadZone line.

Signal for EXIT_BUY: Exit when Blue histogram crosses below Explosion line / Bollinger Band.

Signal for ENTER_SELL: All the following conditions must be met.
- Pink histogram is raising.
- Pink histogram above Explosion line.
- Explosion line raising.
- Both Pink histogram and Explosion line above DeadZone line.

Signal for EXIT_SELL: Exit when Pink histogram crosses below Explosion line.

All of the parameters are configurable via options page. You may have to tune it for your instrument.
Phát hành các Ghi chú:
Added Multi Timeframe support
Phát hành các Ghi chú:
Chart Updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?