Lij_MC

Central Pivot Range 2x

Lij_MC Cập nhật   
Based on a modified Hancock Pivot Range.

Displays the Central Pivot Range for 2 customisable Timeframes Along with Targets which are based on Classic Pivot Point Extensions.
The Pivot Point Extensions are Extended to the right of the price chart which helps eliminate unnecessary clutter
TF1 Displays Right Extensions R3 to S3 + the pivot point
TF2 Displays only Right Extensions R2 to S2
I would have liked to have provided more Right Extensions plus Labels however that would have exceeded Tradingviews memory limits, having said that R3 to S3 for both timeframes can still be displayed as historical levels

Central Pivot Range High Low and Mid Levels + the Targets work great as Support and Resistance and help with analysing the trend
A Thick Central Pivot Range generally indicates consolidation whereas a Thin Central Pivot Range generally indicates a trending market

Phát hành các Ghi chú:
Fixed a fault
Phát hành các Ghi chú:
Connecting lines between Central Pivots have been made transparent
Phát hành các Ghi chú:
Added Alerts for when price enters Pivot Range
Phát hành các Ghi chú:
Added Alerts for when Price is within the Central Pivot Range and RSI 14 is Over Bought or Over Sold - This one is a cracker and may help establish a quick move out of the Central Pivot Range
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a fault with the Alert
Phát hành các Ghi chú:
Optimised code
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?