raashidmackrani

CPR with MAs, Super Trend & VWAP by Mackrani

This script will allow to add CPR with Standard Pivots and 4 Indicators.

Standard Pivot has 9 levels of support and 9 levels of resistance lines. It has CPR , 3 levels of Day-wise pivots , 3 levels of Weekly pivots and 3 Levels of Monthly Pivots .
In Addition to the CPR and Pivot , this script will allow user to Add 4 more Indicators - SMA , EMA , VWAP and SuperTrend as well.

All the Support and resistance levels can be enabled / disabled from settings. It will allow to select multiple combinations of support and resistance levels across 3 levels at any of the 3 time-frames individually and combined.
All 4 Indicators can be can be enabled / disabled from settings. This will allow the indicators to be plotted individually and combined along with any combination of CPR & Pivots .

These number of combinations will allow user to visualize the charts with desired indicators, pivot support & resistance levels on all or any of the 3 time frames.

For Ease of access, listed few points on how the script works..

- CPR and day-wise level 1 & 2 (S1 & R1) enabled by default and can be changed from settings
- Day-wise Level 2 & 3 (S2, R2, S3 & L3) can be enabled from settings
- Weekly 3 levels and Monthly 3 levels can be enabled from settings
- CPR & pivot levels colored in blue lines
- All support levels colored in Green
- All resistance levels Colored in Red
- Day-wise pivot , support & resistance are straight lines
- Weekly pivot , support & resistance are cross (+) lines
- Weekly pivot , support & resistance are circle (o) lines
- SMA , EMA , VWAP and SuperTrend Enabled by Default
- SMA Colored in Orange
- EMA Colored in Red
- EMA Colored in Teal
- SuperTrend Colored in standard Red & Green with triangle arrows
- Any combinations can be selected from settings-> Inputs & style
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?