UnknownUnicorn44422730

BIAS Notes

UnknownUnicorn44422730 Cập nhật   
Usage: This indicator allows you to note on your desired pair what is the current state of the trends.

!! How to use: You have to input the values for each table case to your desire in the indicator settings. !!

With this indicator you can note:
-what is the timeframe Bias
-which supply or demand we`ve just hit
I use this as a tool for my analysis with Insitutional Orderflow/SMC (Smart Money Concepts).
Phát hành các Ghi chú:
Remake. Removed some columns and rows. This table has now a minimalist style
Phát hành các Ghi chú:
A fast update to make it better & more flexible. You can input your own timeframe
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?