DrZy

Urika Trend Strength

DrZy Cập nhật   
The Urika Directional Strength (UDS) indicator calculates and visualizes the strength of the directional trend in the price data. It helps traders see the strength and direction of the trend and allows them to make informed trading decisions based on trend changes.

Calculation:
The Simple Moving Average is used to determine the upper and lower directional bands by adding and subtracting the product of the standard deviation of the price data and the multiplier of the moving average.

Direction: The upward directional trend and downward directional trend are calculated by taking the absolute value of the difference between the price data and the upper and lower directional bands, divided by the product of the standard deviation and the multiplier.

Strength: It is calculated by taking the absolute value of the difference between the price data and the moving average, divided by the product of the standard deviation and the multiplier.

Interpretation:
Direction: The position of the long and short lines at the top indicates the direction of the ticker. Long line for long position and Short line for short position.

Strength: When the Strength line is below the directional lines, it is a weak trend or consolidating. If it stays in between the two directional lines, it is a strong trend.
Phát hành các Ghi chú:
The Urika Trend Strength (UTS) indicator calculates and visualizes the strength of the directional trend in the price data. It helps traders see the strength and direction of the trend and allows them to make informed trading decisions based on trend changes.

Calculation:
The Simple Moving Average is used to determine the upper and lower directional bands by adding and subtracting the product of the standard deviation of the price data and the multiplier of the moving average.

Direction: The upward directional trend and downward directional trend are calculated by taking the absolute value of the difference between the price data and the upper and lower directional bands, divided by the product of the standard deviation and the multiplier.

Strength: It is calculated by taking the absolute value of the difference between the price data and the moving average, divided by the product of the standard deviation and the multiplier.

Interpretation:
Direction: The position of the long and short lines at the top indicates the direction of the ticker. Long line for long position and Short line for short position.

Strength: When the Strength line is below the directional lines, it is a weak trend or consolidating. If it stays in between the two directional lines, it is a strong trend.
Phát hành các Ghi chú:
I updated the name in the description to reflect that with the code.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?